Quan hệ cổ đông

09/03/2022 09:52:14

Cập nhật lần cuối: 30-03-2023

Chia sẻ:

Quan hệ cổ đông

Quản trị doanh nghiệp

  • 2020: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông icon mui ten
  • 2019: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông icon mui ten

Hoạt động nhà đầu tư

  • 09/11/2019: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông icon mui ten
  • 12/09/2020: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông icon mui ten

Công bố thông tin

  • 2020: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông icon mui ten